Indian National Billiards & Snooker Championship 2017

Bengaluru - Karnataka

 

RESULTS

 

Junior Billiards Qualifying

 

 

Round 1   Round 2   Qualifying Round   Qualifiers

Rayaan Razmi - MH

.

Rayaan Razmi - MH

453

Rayaan Razmi - MH

349

Rayaan Razmi - MH

BYE

.

Puneeth Chawla - KTK

228

Puneeth Chawla - KTK

254

Jonah Mark Anthony - TN

206

Shubham Randhe - MH

233

Shubham Randhe - MH

192

Shubham Randhe - MH

202

Mayur Garg - GJ

148

BYE

.

Fardeen Ahmed - KTK

123

Fardeen Ahmed - KTK

.

Sumehr Mago - MH

.

Sumehr Mago - MH

425

Sumehr Mago - MH

304

Sumehr Mago - MH

BYE

.

Mayank Karthik - KTK

.

Akhil Rajani - GJ

207

Akhil Rajani - GJ

.

Bhavneet Walia - PB

O

Rushabh Gohil - MH

W

Rushabh Gohil - MH

160

Rushabh Gohil - MH

W

BYE

.

RNV Sai Kumar - AP

O

RNV Sai Kumar - AP

.

Shayaan Razmi  -MH

.

Shayaan Razmi  -MH

363

Shayaan Razmi  -MH

350

Shayaan Razmi  -MH

BYE

.

R.N. Gurudev - TN

.

Arjun Madhusudan - KTK

148

Arjun Madhusudan - KTK

.

Hamza Morad - WB

178

Hamza Morad - WB

.

Hamza Morad - WB

176

Daivik Bansi - HR

173

BYE

.

S. Rajesh - AP

.

S. Rajesh - AP

.

Shubham Mandvi - MH

.

Shubham Mandvi - MH

W

Shubham Mandvi - MH

229

Shubham Mandvi - MH

BYE

.

BYE

.

Vetrivel - TN

O

Vetrivel - TN

.

Kaushal K. - KTK

.

Kaushal K. - KTK

272

Kaushal K. - KTK

203

Akshit Awadiya - GJ

.

BYE

.

Harmehr Mago - MH

262

Harmehr Mago - MH

.